Bogdan Banasiak
] [
Nietzsche seminarium
] [
Nietzsche - Dzieła wszystkie

Idea


Cele istnienia nieoficjalnego Towarzystwa im. Markiza de Sade są trojakiego rodzaju.

Po pierwsze, mamy na względzie działania translatorskie, komentatorskie, publikacyjne i informacyjne mające za przedmiot dzieło i myśl D. A. F. de Sade’a, które pragniemy w coraz większym stopniu przybliżać polskiemu Czytelnikowi. Temu celowi służyć ma przede wszystkim strona WWW, gdzie publikowane będą pisma Sade’a wraz z komentarzami do nich oraz frapujące anegdoty z życia Markiza, kurioza dotyczące jego słynnego imienia, związków rodzinnych, miejsca zamieszkania etc. W tej przestrzeni rozwijany będzie także namysł nad śladami trwałej obecności Sade’a w świadomości kultury europejskiej, która dziełu Markiza zawdzięcza nie tylko wielokierunkową inspirację filozoficzną i estetyczną, lecz także pionierską identyfikację i analizę tych tendencji, dylematów i fantazmatów nowoczesności, które dopiero od niedawna rozpoznajemy jako naczelne wyzwania stojące przed współczesną refleksją teologiczną, psychologiczną, socjologiczną i etyczną.

Po drugie, mamy nadzieję, że strona ta, stanowiąc swego rodzaju forum dla wymiany myśli i informacji, przyczyni się do wzmocnienia i poszerzenia kontaktów między znawcami, miłośnikami i sympatykami Sade’a.

Po trzecie wreszcie, w planach Towarzystwa znajdują się regularne, przynajmniej doroczne spotkania grupy osób, które poza innymi kompetencjami i zainteresowaniami, szczególny rodzaj sympatii żywią właśnie do dzieła Markiza. Dzieło to, literackie par excellence, w tym samym stopniu obarczone sensami filozoficznymi, co rozświetlone tęgim humorem i ironią, nie przestaje domagać się przełamania na poziomie odbioru czytelniczego i zrównania akcentów między teoretycznym badaniem etosu Sadycznego a jego życiowym eksperymentowaniem i praktykowaniem. Towarzystwo im. Markiza de Sade pragnie wyjść naprzeciw oczekiwaniu naszych czasów i wyprowadzić naukę z murów instytucji, tak by znacznie konkretniej zaczęła ona służyć ludzkiej potrzebie ewolucji, również w sferze doznawania przyjemności.

[pdf]Idea [fr.]
[pdf]Idea [ang.]


[oprac. MK]